У Србиjи и на Балкану ће температуре наjбрже расти

Нестанак букових шума, преполовљени пољопривредни приноси, чешће епидемиjе тропских болести... климатски jе сценарио коjи очекуjе Србиjу до краjа 21. века, предвиђаjу стручњаци за метеорологиjу, а из ресорног министарства наjављуjу низ законских и стратешких докумената коjи би требало да ублаже ефекте таквих проjекциjа.

26 август 2018 10:20
Нeстaнaк букoвих шумa, прeпoлoвљeни пoљoприврeдни принoси, чeшћe eпидeмиje трoпских бoлeсти...климaтски je сцeнaриo кojи oчeкуje Србиjу дo крaja 21.вeкa, прeдвиђajу стручњaци зa мeтeoрoлoгиjу, a из рeсoрнoг министaрствa нajaвљуjу низ зaкoнских и стрaтeшких дoкумeнaтa кojи би трeбaлo дa ублaжe eфeктe тaквих прojeкциja.

БEOГРAД - Нестанак букових шума, преполовљени пољопривредни приноси, чешће епидемиjе тропских болести... климатски jе сценарио коjи очекуjе Србиjу до краjа 21. века, предвиђаjу стручњаци за метеорологиjу, а из ресорног министарства наjављуjу низ законских и стратешких докумената коjи би требало да ублаже ефекте таквих проjекциjа.
Руководилац Групе за ублажавање климатских промена у Mинистарству заштите животне средине Драгана Радуловић истиче да више од пет милиjарди евра износи штета од последица климатских промена у Србиjи од 2000. године до данас и да jе 70 одсто тог износа изазвано сушама.

фото Танјуг/J.Пап, илустрациjа

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ВЛAДИМИР ДJУРДJEВИЦ

врх стране