Завршен проjекат EУ ПЛAK ИИ - правна подршка преговорима

Питање усклађивања домаћег законодавства с правним тековинама EУ кључно jе за даљи напредак Србиjе у процесу европских интеграциjа, речено jе данас на завршноj конференциjи у оквиру проjекта "Правна подршка преговорима ПЛAK ИИ" у Скупштини Србиjе.

09 новембар 2018 14:58
Питaњe усклaђивaњa дoмaћeг зaкoнoдaвствa с прaвним тeкoвинaмa EУ кључнo je зa дaљи нaпрeдaк Србиje у прoцeсу eврoпских интeгрaциja, рeчeнo je дaнaс нa зaвршнoj кoнфeрeнциjи у oквиру прojeктa "Прaвнa пoдршкa прeгoвoримa ПЛAК ИИ" у Скупштини Србиje.

БEOГРAД - Питање усклађивања домаћег законодавства с правним тековинама EУ кључно jе за даљи напредак Србиjе у процесу европских интеграциjа, речено jе данас на завршноj конференциjи у оквиру проjекта "Правна подршка преговорима ПЛAK ИИ" у Скупштини Србиjе.
Реализациjа проjекта вредног 2,6 милиона евра почела jе у jуну 2016. и траjала jе 30 месеци. Циљ проjекта био jе да се побољша усклађеност домаћег заjконодавства с правним прописима EУ, спровођење прописа и да се унапреде капацитети институциjа за успешно вођење приступних преговора.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ТAЊA МИСЦEВИЦ

врх стране