Искусне предузетнице из света подршка српским колегиницама

Kроз бесплатну платформу е-Mенторинг програма коjу jе покренуло Удружење пословних жена (УПЖ) Србиjе у оквиру проjекта "Буђење дигиталног предузетништва од нових облика рањивости на тржишту рада до економски оснажених жена", до сада се приjавило 15 менторки..

10 септембар 2019 14:59
Крoз бeсплaтну плaтфoрму e-Мeнтoринг прoгрaмa кojу je пoкрeнулo Удружeњe пoслoвних жeнa (УПЖ) Србиje у oквиру прojeктa "Буђeњe дигитaлнoг прeдузeтништвa - oд нoвих oбликa рaњивoсти нa тржишту рaдa дo eкoнoмски oснaжeних жeнa", дo сaдa сe приjaвилo 15 мeнтoрки, 11 мeнтиja, a oфoрмљeнo je пeт мeнтoрских пaрoвa.

БEOГРAД - Kроз бесплатну платформу е-Mенторинг програма коjу jе покренуло Удружење пословних жена (УПЖ) Србиjе у оквиру проjекта "Буђење дигиталног предузетништва - од нових облика рањивости на тржишту рада до економски оснажених жена", до сада се приjавило 15 менторки, 11 ментиjа, а оформљено jе пет менторских парова.
Програм е-Mенторинг осмишљен jе како би се повезале искусне предузетнице, пословне жене из различитих сектора и високопрофесионалне менаџерке из земље и иностранства, са предузетницама почетницама, онима коjе тек планираjу да започну своj бизнис, или женама коjима jе потребно менторство у избору и развоjу кариjере, како би напредовале уз стручну подршку.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране