Aлипеj у Србиjи подстакао би развоj и модернизациjу тржишта

Наjаве да би у наредних неколико месеци у Србиjи могао да се очекуjе почетак плаћања преко "Aлипеjа" - платформе за мобилну и онлаjн наплату на интернету коjу jе креирала "Aлибаба група" веома jе важна вест за потрошаче, а то би подстакло и даљи развоj тржиста у наредном периоду, оцењуjу у Привредноj комори Србиjе.

08 новембар 2019 13:04
Нajaвe дa би у нaрeдних нeкoликo мeсeци у Србиjи мoгao дa сe oчeкуje пoчeтaк плaћaњa прeкo "Aлипeja" - плaтфoрмe зa мoбилну и oнлajн нaплaту нa интeрнeту кojу je крeирaлa "Aлибaбa групa" вeoмa je вaжнa вeст зa пoтрoшaчe, a тo би пoдстaклo и дaљи рaзвoj тржистa у нaрeднoм пeриoду, oцeњуjу у Приврeднoj кoмoри Србиje.

БEOГРAД - Наjаве да би у наредних неколико месеци у Србиjи могао да се очекуjе почетак плаћања преко "Aлипеjа" - платформе за мобилну и онлаjн наплату на интернету коjу jе креирала "Aлибаба група" веома jе важна вест за потрошаче, а то би подстакло и даљи развоj тржиста у наредном периоду, оцењуjу у Привредноj комори Србиjе.
Реч jе о платформи за мобилна плаћања, коjа има готово милиjарду корисника.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране