Град Београд има наjбољу службу интерне ревизиjе у Србиjи

Успостављање интерне финансиjске контроле у jавном сектору законска jе обавеза свих корисника jавних средстава и предуслов за затварање поглавља 32 - финансиjски надзор, у преговорима о приступању EУ, а у Mинистарству финансиjа истичу да jе Град Београд пример за наjбољу службу интерне ревизиjе у земљи.

08 новембар 2019 15:23
Успoстaвљaњe интeрнe финaнсиjскe кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру зaкoнскa je oбaвeзa свих кoрисникa jaвних срeдстaвa и прeдуслoв зa зaтвaрaњe пoглaвљa 32 - финaнсиjски нaдзoр, у прeгoвoримa o приступaњу EУ, a у Министaрству финaнсиja истичу дa je Грaд Бeoгрaд примeр зa нajбoљу службу интeрнe рeвизиje у зeмљи.

БEOГРAД - Успостављање интерне финансиjске контроле у jавном сектору законска jе обавеза свих корисника jавних средстава и предуслов за затварање поглавља 32 - финансиjски надзор, у преговорима о приступању EУ, а у Mинистарству финансиjа истичу да jе Град Београд пример за наjбољу службу интерне ревизиjе у земљи.

Да jе у Граду Београду, када jе градоначелник био садашњи министар финансиjа Синиша Mали, формирана наjбоља служба интерне ревизиjе у земљи потврђуjе и Државна ревизорска институциjа, каже в. д. помоћница министра финансиjа Споменка Вирцбургер.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

СПOМEНКA ВИРЦБУРГEР

врх стране